Uvodne odredbe

   Član 1.

  Ovim statutom bliže se uređuje status i položaj Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, naziv, sjedište, zastupanje, izvršavanje programskih ciljeva, članstvo, prava i odgovornosti članova, organi i način biranja, uvjeti i način opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja, javnost rada, povezivanje s drugim organizacijama, društvima i ustanovama, u i izvan Bosne i Hercegovine, način donošenja Statuta, njegovih izmjena i dopuna, financiranje, i druga pitanja  značajna za rad ove zajednice, u skladu sa Ustavom, Statutom i Zakonom o udruženjima i fondacijama.

   

  Član 2.

  Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini je zajednica članova – pojedinaca učlanjenih u organizacije, udruženja i ustanove bošnjačke kulture, kao i tih  organizacija, udruženja i ustanova bošnjačke kulture koje se udružuju radi postizanja ciljeva sadržanih u Ustavu Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”.

   

  Član 3.

  Bošnjačka zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini izvršava na teritoriji Bosne i Hercegovine ciljeve Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, kao svjetske zajednice organizacija, udruženja i ustanova.

   

  Član 4.

  Bošnjačka zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini djeluje u skladu s Ustavom i Statutom Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i zakonima države i Fedracije Bosne i Hercegovine, izuzev ako ti zakoni nisu u suprotnosti sa međunarodnim aktima o ljudskim pravima i slobodama građana.

   

  Član 5.

  Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini predstavlja pravnog nasljednika ranijeg Kulturnog društva Bošnjaka “Preporod” Sarajevo, sa svim pravima i obavezama koje su nastale iz kulturnog djelovanja tog društva i društava koja su bila članice Kulturnog društva Bošnjaka “Preporod”.

   

  Područje djelovanja

  Član 6.

  Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, djeluje na teritoriji Federacije i države Bosne i Hercegovine.

   

  Član 7.

  Organizacije, udruženja i ustanove bošnjačke kulture mogu se organizirati za pojedina naseljena mjesta, opštine i zajednice opština u Bosni i Hercegovini, i to kao opšta kulturna udruženja, organizacije, i ustanove ili za pojedina područja kulture (nauka, obrazovanja, umjetnost, privreda, sport itd.).

   

  Član 8.

  Budući da su povijesna i kulturna cjelovitost Bosne i Hercegovine temelj bošnjačke kulture, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini nastojat će svojim organizacijskim oblicima obuhvatiti sve dijelove Bosne i Hercegovine, kako bi bošnjačka kultura bila povezana u skladnu i zaštićenu cjelinu.

   

  Član 9.

  Sve organizacije, udruženja i ustanove bošnjačke kulture mogu se povezati u Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, ukoliko prihvaćaju Ustav i Statut Bošnjačke zajednicu kulture “Preporod”.

   

  Član 10.

  S obzirom na cjelovitost bošnjačkog naroda i njegove kulture, povezivanjem organizacija, udruženja i ustanova bošnjačke kulture u Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini treba omogućiti djelotvornije postizanje najvažnijih ciljeva bošnjačke narodne ukupnosti.

   

  Član 11.

  Organizacije, udruženja i ustanove povezani u Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini imaju svoje statute, koji su u skladu s ovim Statutom.

   

  III.  Pojam i oblici udruživanja Bošnjačke kulture zajednice “Preporod”

  Pojam Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini

  Član 12.

  Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini je dobrovoljni i nestranački savez organizacija, udruženja i ustanova bošnjačke kulture, koji se uspostavlja radi djelotvornijeg štićenja, promicanja i razvoja bošnjačke kulture.

   

  Član 13.

  Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini ima svojstvo pravnog lica, a stiče ga upisom u registar.

   

  Član 14.

  Naziv Udruženja je:

  BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE  “PREPOROD” U BOSNI I HERCEGOVINI

  Skraćeni naziv udruženja je:  BZK “PREPOROD”

  Sjedište Udruženja je:  Sarajevo, ulica Branilaca Sarajeva, broj 30.

   

  Član 15.

  Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 35 mm, i koji sadrži naziv i sjedište Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, sa znakom Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u sredini.

   

  Član 16.

  Znak Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini je slovno-figuralni lik pauna, čijom je sredinom ispisan tekst “Preporod”.

   

  Organizacijski oblici

  Član 17.

  Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini sačinjavaju organizacije, udruženja i ustanove koje se uspostavljaju i razvijaju u skladu sa programima bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 18.

  Organizacije, udruženja i ustanove mogu se uspostavljati za Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu, za njezina područja, opštine, saveze opšina i naseljena mjesta, ali i za pojedina područja kulture (nauka, umjetnost, obrazovanje, sport, i drugo).

   

  Član 19.

  Osnovni oblik organiziranja unutar Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini je opšinsko društvo, koje se uspostavlja u svakoj bosanskohercegovačkoj opštini, na osnovu njegovog statuta, koji je u skladu s ovim statutom.

   

  Član 20.

  U okviru opštinskog društva mogu se u opštinske zajednice kulture okupiti dijelovi organizacija, udružnja i ustanova koji su povezani u Bošnačkoj zajednici “Preporod”, a koji djeluju u dotičnoj opšini kao ogranci, klubovi ili podružnice.

  O pćinsko društvo “Preporod” na može preduzimati i stvarati bilo kakve finansijske obaveze prije nego što dobije saglasnost Predsjednika BZK “Preporod” i Upravnog odbora BZK “Preporod”.

  Općinsko društvo “Preporod” dužno je održavati čvrstu i kontinuiranu sadadnju sa Upravnim odborom  i u skladu sa članom 70. Statuta njamanje dva put (2) puta u godini dostaviti mu svoje informacije o ativnostrima i potrebama Društva.

   

  Član 21.

  U slučaju da ne postoje uvjeti za organiziranje opšinskih društava u nekoj od bosanskohercegovačkih opština, društvo za tu opšinu može se organizirati i izvan teritorije te opštine,  na području jedne ili više opšina u kojima žive prognanici i iseljenici iz opštine za koje se društvo organizira.

   

  Član 22.

  U okviru Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini organiziraju se ustanove (instituti, zavodi, škole, galerije, muzejske zbirke, istraživački centri, muzički ansambli, fondacije, itd.), u skladu s posebnim potrebama bošnjačke nacionalne kulture.

   

  Član 23.

  Ustanove bošnjačke kulture osnivaju se odlukom Skupštine Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini i djeluju u skladu sa svojim statutima i zakonima Bosne i Hercegovine, ukoliko oni nisu u suprotnosti sa opštim dokumentima o ljudskim pravima.

   

  Članstvo

  Član 24.

  Članovi Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini mogu biti fizička i pravna lica.

   

  Član 25.

  Članovi – pojedinci Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini su svi članovi organizacija, udruženja i ustanova koje se udružuju u Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, kao i sve organizacije udruženja i ustanova bošnjačke kulture koji se, na osnovu odluke svojih skupština, udružuju u ovu zajednicu.

   

  Član 26.

  Prava i dužnosti članova Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini određeni su Ustavom i Statutom Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Zastupanje i predstavljanje

  Član 27.

  Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini zastupa i predstavlja predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

  Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini  imenuju se na mandatni period od (4) četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

  U slučaju odsutnosti predsjednika Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, zastupanje i predstavljanje vrši zamjenik predsjednika, odnosno lice koje predsjednik odredi.

   

  Član 28.

  Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini može posebnom punomoći ovlastiti lice koje ima odgovarajuću spremu i sposobnosti da zastupa Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini pred sudovima i drugim organima.

  Obim i sadržaj punomoći određuje predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Ciljev

  Član 29.

  Ciljevi Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini istovjetni su s ciljevima Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” kao saveza organizacija, udruženja i ustanova bošnjačke kulture u svijetu, a posebno:

  1. Razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskoj zajednici kultura;
  2. Istraživanje i predstavljanje svih sadržaja bošnjačke kulture u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda;
  3. Uspostavljanje i razvijanje društava, organizacija i ustanova potrebnih za djelotvornu bošnjačku kulturnu cjelovitost;
  4. Razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti, posredstvom snaženja osjećanja odgovornosti svakog pojedinca prema nacionalnoj cjelovitosti te odgovornosti nacionalnih organizacija, društava i ustanova prema svakome pojedincu;
  5. Izgradnja uvjeta nacionalne organiziranosti u kojima će Bošnjaci preuzeti odgovornost za sve svoje ciljeve, gdje god je to moguće, uz uvažavanje svih prava drugih u pravednom međunarodnom poretku;
  6. Povezivanje svih bošnjačkih organizacija, društava i ustanova u svjetsku zajednicu koja će biti sposobna da istražuje i razrješava najvažnije zadaće bošnjačke kulture;
  7. Uspostavljanje prijateljskih veza sa svim organizacijama, društvima i ustanovama drugih naroda u zemlji i svijetu, u cilju saradnje i međusobnog pomaganja;
  8. Razvijanje svijesti i organizacijskih oblika koji će doprinositi da najugroženiji dio bošnjačkog naroda bude štićen u okviru organizirane cjeline bošnjačkog naroda;
  9. Upoznavanje i sprečavanje djelovanja svih oblika protivbošnjačkih elita, ideologija i organizacija;
  10. Osiguranje neovisnosti u svim područjima kulturnog života gdje je to moguće i ravnopravne suradnje sa svim narodima u zemlji i svijetu, na temelju međusobnog poštivanja i promicanja pravednog i mirnog dijaloga;
  11. Preuzimanje i razvoj pozitivnih iskustava svih drugih naroda, organizacija, društava i ustanova, kako bi ona postajala sastavni dio bošnjačke kulture;
  12. Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koji čine dio opšte kulturne riznice svijeta.

   

  VII. Djelatnost

  Član 30.

  1. Istraživanje i izučavanje historijskog, kulturnog, književnog, umjetničkog i društvenog razvoja Bošnjaka od najstarijih vremena do danas, te objavljivanje i prikazivanje rezultata ovog djelovanja, a radi afirmacije i popularizacije kulture, književnosti i  umjetnosti, tradicije i kulturne historije Bošnjaka;
  2. Potsticanje razvoja nacionalne historijografije radi pripremanja i objavljivanja potpune historije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i domovinskim zemljama;
  3. Upoznavanje putem organizovane izdavačke djelatnosti široke javnosti sa svim kulturnim, a posebno znanstvenim, književnim i umjetničkim ostvarenjima Bošnjaka kroz čitavo razdoblje njihovog postojanja;
  4. Istraživanje našeg narodnog i književnog jezika što uključuje njegovo standardizovanje, te istraživanje usmene bošnjačke književnosti, etnografije, folklora i drugih pratećih znanosti;
  5. Istraživanje djela bošnjačkih autora iz područja književnosti i filozofije bez obzira na kojem su jeziku pisana, te objavljivanje integralnih tekstova;
  6. Predstavljanje Bošnjaka u umjetničkom životu naše zemlje, i van njenih granica, a posebno u domenu pozorišta, muzike, slikarstva i sličn;
  7. Osnivanje i vođenje organizacija i ustanova koje su trajna ili privremena potreba bošnjačkog naroda radi proučavanja navedenih oblasti;
  8. Organiziranje naučnih skupova, književnih večeri, izložbi iz područja likovne umjetnosti, te pojedinih znanosti;
  9. Istraživanja, sakupljanja i objavljivanja podataka i dokumentacije o genocidu u toku 19. i 20. vijeka;
  10. Ustanovljenje stalnih nagrada za najbolja naučna, književna i umjetnička djela bošnjačkog kulturnog kruga;
  11. Ustanovljenje stalnih nagrada za najbolje radove učenika i studenata;
  12. Stipendiranje ili na drugi način pomaganje talentiranih đaka i studenata;
  13. Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koji čine dio općte kulturne riznice svijeta.

   

  Član 30.

  Ciljevi i djelatnost Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini postižu se u okviru saradnje svih sudionika u štićenju i snaženju bošnjačke narodne ukupnosti, pa je Bpšnjačka zajednica kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini otvorena za saradnju svih organizacija, udruženja i društava koji doprinose dobru bošnjačkog naroda.

   

  Član 31.

  Sva djelovanja u području bošnjačke kulture povezana su s potrebom da se unutar bošnjačkog naroda promiču i razvijaju one osobine koje doprinose njegovoj sposobnosti da djeluje u međunarodnoj zajednici naroda kao njezin ravnopravan sudionik ali da se istodobno otklanjaju i sve one osobine koje bošnjački narod čine nedovoljno snažnim da se odupre obespravljivanju kojem je izložen u dugom razdoblju, što se iskazuje pojavom genocida protiv Bošnjaka.

   

  VIII. Organi

  Član 32.

  Mandat svih organa imenuju se na mandatni period od (4) četiri godine, sa mogućnost ponovnog izbora.

   

  1. Skupština

  Član 33.

  Skupština je najviši organ Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini. Skupština ima svoj poslovnik o radu.

   

  Član 34.

  Skupština vrši svoja prava i dužnosti na osnovi i u okviru Ustava Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i u skladu sa Statutom Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 35.

  Skupštinu sačinjavaju zastupnici svih organizacija, udruženja i ustanova koji su udruženi u Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, te predsjednici i voditelji organizacija, udruženja i ustanova koje su udružene u ovu zajednicu.

   

  Član 36.

  Izbor zastupnika u Skupštini Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini vrše skupštine odnosno nadležni organi organizacija, udruženja i ustanova, u skladu sa njihovim statutom. Mandat zastupnika traje (4) četiri godine.

   

  Član 37.

  Punopravni članovi Skupštine Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini su svi članovi Savjeta, Matičnog odbora, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, te predsjednici i voditelji svih organizacija, udruženja i ustanova udruženih u Zajednicu.

   

  Član 38.

  Skupština može biti redovna i vanredna.

   

  Član 39.

  Izvještajna skupština Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u BiH održava se najmanje jednom u dvije godine.

  Izborna skupština Bošnjačke tzajednice kulture ”Preporod” u BIH održava se svake četiri godine.

  Vanredna Skupština Bošnjačke tzajednice kulture “Preporod” u BIH održava se po potrebi, a na na prijedlog Matičnog odbora ili Izvršnog odbora Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 40.

  Skupština Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini razmatra i odlučuje u redovnom sazivu naročito o sljedećem:

  1. Donošenje statuta;
  2. Sva pitanja bitna za rad Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini;
  3. Biranje Savjeta, Matičnog odbora, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti i drugih organa u skladu sa ovim statutom;
  4. Biranje i razrješavanje predsjednika i zamjenika predsjednika Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, predsjednika Matičnog odbora, a prema potrebi, i posebnih odbora ili komisija radi izvršavanja naročito važnih zadataka;
  5. Donošenje programa rada i usvajanje izvještaja o njihovom izvršenju;
  6. Razmatranje izvještaja Matičnog i Nadzornog odbora i razrješavanje tih organa;
  7. Odobravanje godišnjeg proračuna prihoda i rashoda;
  8. Donošenje odluka o uspostavljanju organizacija, udruženja i ustanova od značaja za bošnjačku kulturu;
  9. Imenovanje organa i voditelja organizacija, udruženja i ustanova osnovanih odlukom Skupštine;
  10. Odlučivanje o povezivanju Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” s drugim organizacijama, udruženjima i ustanovama i izvan Bosne i Hercegovine;
  11. Odlučivanje o svim pitanjima koja predlože Savjet, Matični odbor i Upravni odbor;
  12. Odlučivanje o prestanku svog rada;
  13. Utvrđivanje članarine;
  14. Utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta;
  15. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Izvršnog odbora;
  16. Donošenje poslovnika o radu.

  Član 41.

  Svaka članica u Bosni i Hercegovini bira najmanje jednog zastupnika u Skupštinu, o čemu odluku donosi Matični odbor.

   

  Član 42.

  Sjednica Skupštine može se održati ako je na njoj prisutna natpolovična većina ukupnog broja članova.

  Odluke su punovažne ako za njih glasa natpolovična većina prisutnih zastupnika.

  Odredbe ovog člana odnose se i na redovnu i na vanrednu Skupštinu.

   

  Član 43.

  Vanredna skupština Bošnjačpke zajednice kulture “Preporod” održava se u vanrednim okolnostima, u skladu sa poslovnikom o radu Skupštine.

   

  Član 44.

  Skupština iz reda svojih zastupnika bira predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika.

   

  Član 45.

  Predsjednika Skupštine biraju zastupnici većinom glasova svih zastupnika, tajnim glasanjem. Predsjednik Skupštine bira se na četiri godine i može biti još samo jedanput biran na isti položaj.

   

  Član 46.

  Predsjednik Skupštine ima svog zamjenika.

   

  Član 47.

  Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku Skupštine i zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim njegovim ovlašćenjima i odgovornostima u rukovođenju i vrši druge poslove koje mu on odredi.

  Predsjednik Skupštine, zamjenik predsjednika Skupštine i tajnik Skupštine, imenuju se na mandatni period od (4) četiri godine, sa mogućnost ponovnog izbora.

   

  Član 48.

  Zamjenik predsjednika Skupštine bira se na isti način i na vrijeme kao i predsjednik.

   

  Član 49.

  Tajnik Skupštine u dogovoru sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika Skupštine priprema sjednicu Skupštine i obavlja druge poslove koje mu odredi predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine.

   

  Član 50.

  Tajnik Skupštine bira se na isti način i na vrijeme kao i predsjednik Skupštine, s tim što, nakon isteka mandata može biti ponovo biran i više puta.

   

  Član 51.

  Skupština ima svoj poslovnik o radu, kojim se bliže uređuje njen rad, pravo i dužnosti zastupnika, saradnja Skuptine sa drugim organima, organizacijama i ustanovama, rad Skupštine u izvanrednim okolnostima, izbor organa i članova, njihov opoziv i druga pitanja koja proistječu iz ovog statuta.

   

  2. Savjet

  Član 52.

  Savjet Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini razmatra pitanja općeg djelovanja i razvoja Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 53.

  Savjet Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini dostavlja svoje stavove ostalim organima Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 54.

  Savjet Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini sačinjavaju članovi koji se biraju između predsjednika i voditelja svih organizacija, udruženja i ustanova udruženih u Zajednicu, kao i drugi ugledni članovi Zajednice.

   

  Član 55.

  Članove Savjeta Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini bira Skupština, na prijedlog članica.

   

  Član 56.

  Ukupan broj članova Savjeta Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini ne prelazi broj četrdeset i jedan.

   

  Član 57.

  Savjet Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini bira iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika.

   

  Član 58.

  Sve odluke Savjeta su valjane ako za njih glasa natpolovična većina prisutnih članova.

   

  Član 59.

  Savjet se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.

   

  ‘Član 60.

  Savjet Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini ima poslovnik o svome radu.

   

  3. Matični odbor

  Član 61.

  Matični odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini upravlja radom i poslovanjem Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 62.

  Matični odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, prema potrebi, osniva stalne ili povremene komisije, odbore i druga slična tijela kojima povjerava izvršavanje pojedinih zadataka, predviđenih ovim statutom ili drugim aktima Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 63.

  Ukupan broj članova Matičnog odbora Bošnjake zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini najviše je četrdeset i jedan.

   

  Član 64.

  Članovi Matičnog odbora Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini su po svome položaju, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, te predsjednici Savjeta, Matičnog odbora, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 65.

  Matični odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini vrši sve poslove koji proistječu iz Ustava, Statuta i programa rada Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”.

   

  Član 66.

  Matični odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini redovito obavještava o svome radu sve organizacije, udruženja i ustanove učlanjene u Zajednicu.

   

  Član 67.

  Matični odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini posebno je nadležan za slijedeće:

  • Izvršenje zaključaka redovne i vanredne Skupštine;
  • Utvrđivanje prijedloga Statuta i drugih akata;
  • Predlaganje godišnjih programa, izvještaja o radu i korišćenju financijskih i drugih sredstava te njihovo podnošenje Skupštini radi usvajanja;
  • Donošenje odluke o osnivanju organizacija i ustanova koje djeluju u okviru Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, u skladu s programima i zaključcima Sabora Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i Skupštine Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini;
  • Usklađivanje rada organizacija, udruženja i ustanova Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini;
  • Uspostavljanje i razvijanje saradnje s drugim organizacijama, udruženjima i ustanovama u sastavu Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, kao svjetske zajednice bošnjačke kulture, u skladu s Ustavom Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i ciljevima ovog statuta.

  Za vrijeme ratnog stanja odnosno neposredne ratne opasnosti donosi odluke, koje podnosi Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane, ako se radi o odlukama iz njene  nadležnosti.

   

  Član 67-a.

  Matični odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u BiH ima predsjednika.

  Predsjednika Matični odbor BZK “Preporod” u BiH, bira Skupština BZK “Preporod” u BiH, na period od četiri (4) godine.

  Predsjednika Matičnog odbora BZK “Preporod” u BiH može biti najviše dva puta ponovno biran za istu družnost.

   

  Član 67-b.

  Predsjednik Matičnog odbora Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u BiH pokreće i podstiče rad matičnog odbora BZK “Preporod” u BiH, priprema i saziva sjednice Matičnog odbora BZK “Preporod” u BiH, njima predsjedava i podnosi izvještaj Skupštini BZK “Preporod” u BiH.

   

  4. Upravni odbor

  Član 68.

  Upravni odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini priprema sjednice Skupštine i Matičnog odbora i izvršava njihove odluke, ukoliko za to nije nadležan drugi organ, i obavlja sve poslove koji se odnose na redovan rad Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, a nisu stavljeni u nadležnost drugog organa.

   

  Član 69.

  Upravni odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini uspostavlja  organizacije  i druge subjekte bošnjačke kulture i stara se o njihovom razvijanju, u skladu s planovima koje usvajaju Skupština i Matični odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 70.

  Upravni odbor skuplja obavijesti o stanju organizacija, udruženja i ustanova, o njihovim potrebama i planovima, i na osnovi tih podataka pravi nacrte zajedičkih kulturnih pothvata i priredbi, koji se provode kao sveukupni bosanskohercegovački ili područni.

   

  Član 71.

  Upravni odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini iznalazi izvore, sagledava finansijske potrebe za unapređenje rada svojih članica, stara se o prikupljanju finansijskih i drugih sredstava i upravlja njima, u skladu sa programima rada izvršnih odbora društava, organizacija i udruženja, o finansijskim planovima, o čemu podnosi izvještaje Matičnom odboru i Skupštini.

   

  Član 72.

  Članove Upravnog odbora bira Skupština Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 73.

  Upravni odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini ima jedanaest članova, uključujući predsjednika Upravnog odbora.

  Skupština bira (7) sedam  članova Upravnog odbora sa kandidatske liste, koji se biraju tajnim glasanjem, s tim što su izabrani oni koji su dobili najveći broj glasova.

  Preostala (4) čitiri člana sa kandidatske liste imenuje predsjednik BZK “Preporod”.

   

  Član 74.

  Upravni odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini iz svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

   

  Član 75.

  Predsjednik Upravnog odbora Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini pokreće i podstiće rad Upravnog odbora, predsjedava njegovim sjednicama i podnosi izvještaje Matičnom odboru i Skupštini o radu Upravnog odbora.

   

  5. Nadzorni odbor

  Član 76.

  Nadzorni odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini sastoji se od (5) pet članova i ima svoga predsjednika.

   

  Član 77.

  Nadzorni odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini prati primjenu  odredaba ovog Statuta i izvršavanje odluka Skupštine, Matičnog odbora i Izvršnog odbora i drugih organa Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 78.

  Nadzorni odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini nadzire sve oblike prikupljanja i upravljanja financijskim i drugim sredstvima Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini kao cjeline i svih njezinih članica.

   

  6. Sud časti

  Član 79.

  Sud časti Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini sastoji se od predsjednika i  (4) četiri člana.

   

  Član 80.

  Sud časti Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini razmatra i rješava sve nesporazume koji mogu nastati u odnosima između organizacija, udruženja i ustanova u sastavu Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 81.

  Sud časti Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini može, na osnovi prijedloga Matičnog odbora, donijeti odluku o prestanku članstva neke od članica Bošnjač  ke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  7. Predsjednik

  Član 82.

  Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini predstavlja i zastupa Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod”, sudjeluje u radu Matičnog odbora, te predlaže donošenje odluka za unapređenje rada i uklanjanje utvrđenih nedostataka. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture  “Preporod” u BiH odgovoran je za provođenje programa rada.

   

  Član 83.

  Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini potpisuje sve akte i druge pisane dokumente koji se odnose na redovno poslovanje Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini u skladu sa važećim propisima.

   

  Član 84.

  Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini održava redovite veze s predsjednicima i voditeljima organizacija, udruženja i društava, članica Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, te potiče i usklađuje njihov rad na pojedinačnim i zajedničkim kulturnim projektima.

   

  Član 85.

  Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini zastupa Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini u njezinim vezama s drugim organizacijskim dijelovima Bošnjačke zajednice kulture “Preporoda” koji djeluju izvan Bosne i Hercegovine.

   

  Član 86.

  Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini uspostavlja i razvija saradnju s drugim organizacijama, udruženjima i ustanovama, u smislu Čl. 84 i 85 ovog statuta u skladu s Ustavom, Statutom i drugim dokumentima Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 87.

  Predsjednika Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini bira Skupština BZK  “Preporod” u BiH, i to za razdoblje od 4 (četiri) godine.

   

  Član 87-a.

  Ako se za izbor Predsjednika BZK  “Preporod” u BiH prijave dva ili više kandidata njihov redoslijed se utvrđuje po abecednom redu  i biraju se tajnim glasanjem.

   

  Član 88.

  Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini može biti najviše dva puta izabran ponovno za isti položaj.

   

  8. Zamjenik predsjednika

  Član 89.

  Zamjenik predsjednika Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini zamjenjuje predsjednika sa svim njegovim pravima i obavezama u slučajevima njegove odsutnosti ili spriječenosti ili u međusobnom dogovoru.

   

  Član 90.

  Zamjenika predsjednika Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini bira Skupština za razdoblje od četiri godine.

   

  Član 91.

  Zamjenik predsjednika Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini može biti najviše dva puta ponovno izabran za isti položaj.

   

  9. Glavni tajnik

  Član 92.

  Glavni tajnik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini rukovodi Matičnim službama Zajednice, koje se obrazuju u skladu s ovim statutom.

   

  Član 93.

  Glavni tajnik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini priprema materijale za sjednice Skupštine, Matičnog odbora i Izvršnog odbora i drugih organa Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 94.

  Glavni tajnik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini obavlja sve administrativne poslove koji se odnose na povezivanje i usklađivanje rada članica Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, a kojima se omogućuje nesmetano zajedničko djelovanje svih članica.

   

  Član 95.

  Glavni tajnik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini punopravan je član Izvrnog odbora Bošnjčke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 96.

  Glavni tajnik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini može prisustvovati sjednicama organa svih organizacija, udruženja i ustanova udruženih u Zajednicu.

   

  Matične službe

  Član 97.

  Matične službe Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini sačinjavaju uredi predsjednika, glavnog tajnika i sjedišta organizacija, udruženja i ustanova koje djeluju zajednički za cijelu Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 98.

  U okviru Matičnih službi Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini vrše se poslovi administrativne, informativne, financijske, komunikacijske, itd. naravi, u skladu sa zajedničkim potrebama svih članica Zajednice.

   

  Član 99.

  Glavni tajnik Matičnih službi Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini osigurava uvjete za nesmetan i redovit rad svih organa Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  JAVNOST RADA

  Član 100.

  Rad Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini  je javan, i sve njezine odluke dostupne su članicama, koje se o njima obavještavaju preko službenih i drugih glasila Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, kao i preko drugih sredstava javnog obavještavanja.

   

  Član 101.

  Za redovito obavještavanje svih članica Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini zadužen je glavni tajnik.

   

  POVEZIVANJA

  Član 102.

  Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini predstavlja organizacijski dio Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, preko koje se može povezivati i s drugim bošnjačkim i nebošnjačkim organizacijama, udruženjima i ustanovama, u zemlji i inostranstvu, o čemu odluku donosi Skuština.

   

  XII .  FINANCIRANJE

  Član 103.

  Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini pribavlja financijska i druga sredstva za svoj rad iz slijedećih izvora:

  1. Obavezne članarine organizacija, udruženja i ustanova koje sačinjavaju Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini;
  2. Darova u različitim oblicima (financijski prilozi, pokretne i nepokretne vrijednosti, itd.) pojedinaca, organizacija, udruženja i ustanova;
  3. Od dobiti preduzeća čiji je osnivač BZK “Preporod”, i
  4. Drugih izvora, koji su u skladu s načelima bošnjačke kulture i zakonima Bosne i Hercegovine, izuzev ako oni nisu u suprotnosti s međunarodnim aktima o ljudskim pravima.

   

  XIII PRESTANAK RADA

  Član 104.

  Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini prestaje sa radom u slučajevima predviđenim zakonom i odlukama Skupštine.

   

  Član 105.

  U slučaju prestanka rada Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini i nakon provedenog diobnog bilansa, sva njena imovina predaje se Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.

   

  XIV.  Prijelazne i završne odredbe

  Član 106.

  Izmjene i dopune ovog statuta vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.

   

  Član 107.

  Tumačenje ovog statuta daju Skupština i Matični odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 108.

  Ovaj statut sadrži odredbe Statuta Kulturnog društva Bošnjaka “Preporod” koji je usvojen na godišnjoj Skupštini društva održanoj 15. februara 1992. godine kao i njegove izmjene i dopune koje su izvršene radi usklađivanja sa Zakonom o udruživanju građana i Ustavom Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”.

  Donošenjem novog Statuta, prestaje da važi  stari Statut  Udruženja  Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini Sarajevo, ovjerenog kod Federalnog Ministarstva prievede Sarajevo, broj 03-054-360/98 od 14.01.1999.godine, te svi drugi akti koji su u suprotnosti ovog Statuta.

   

  Član 109.

  Statut potpisuje imenom, prezimenom i vlastoručnim potpisom predsjedavajući Skupštine BZK “Preporod” u BiH.

   

  Član 110.

  Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja i usvajanja, a primjenjuje se od dana nastalih promjena i upisa u Registar  Udruženja pri Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine.

   

  Sarajevo, 20.12.2014.godine                                         Predsjedavajući Skupštine Bošnjačke

  Broj: 03-170/14                                        M.P.               zajednice kulture “Preporod” u BiH

  __________________________

  Prof. Hidajet Repovac