Pravilnik o uvakufljenju imovine

  Na osnovu Ustava i Statuta (Član 67.) Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, Matični odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 12. 10. 2001. godine donio je

  P  R  A  V  I  L  N  I  K

  o funkcionalnoj organizaciji i uvođenju novina u radu i upravljanju imovinom Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini

   

  1. OPĆE ODREDBE

  Član 1.

  Pravilnikom o organizaciji i uvođenju novina u radu i upravljanju imovinom Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: Pravilnik) određuju se organizacija Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: “Preporod”) te upravljanje imovinom “Preporoda”.

   

  2. ORGANIZACIJA “PREPORODA”

  Član 2.

  Organizacija “Preporoda” utemeljena je na odredbama Ustava i Statuta.

   

  Član 3.

  Osnovni oblik organizovanja unutar “Preporoda” su općinska društva te gradske, kantonalne i regionalne zajednice. Općinska društva i zajednice organizuju na svom području rad u skladu s ciljevima “Preporoda” koji su sadržani u Statutu i Ustavu.

   

  Član 4.

  Odluku o osnivanju općinskih društava i zajednica donosi Matični odbor “Preporoda” na prijedlog predsjednika “Preporoda”.

   

  Član 5.

  Svako općinsko društvo “Preporoda” ima svoj statut koji mora biti u saglasnosti s Ustavom i Statutom “Preporoda” kao cjeline.

  Na Statut iz prethodnog stava saglasnost daje Matični odbor “Preporoda”.

   

  Član 6.

  Općinska društva te gradske, kantonalne i regionalne zajednice podnose godišnji izvještaj o svom radu Matičnom odboru “Preporoda”.

   

  Član 7.

  U slučaju povrede statutarnih odredbi ili programskih ciljeva od strane organizacionih jedinica, Matični odbor i predsjednik BZK “Preporod” dužni su zaštititi ugled i imovinu BZK “Preporod” u skladu s članom 67. Statuta BZK “Preporod”.

   

  III. UPRAVLJANJE IMOVINOM “PREPORODA”

  Član 8.

  Imovinu “Preporoda” čine sva pokretna i nepokretna dobra s kojima “Preporod” raspolaže, uključujući i imovinu općinskih društava.

   

  Član 9.

  Organi koji sudjeluju u upravljanju imovinom “Preporoda” jesu: Matični odbor “Preporoda”, predsjednik “Preporoda” i predsjednici općinskih društava.

   

  3. Matični odbor “Preporoda”

  Član 10.

  Matični odbor “Preporoda” u upravljanju imovinom “Preporoda” obavlja sljedeće poslove:

  • donosi odluke o prodaji, zamjeni ili ustanovljivanju dugoročnih tereta na  nepokretnoj imovini “Preporoda”,
  • donosi odluke o kupovini nepokretne imovine, uvakufljenju ili primanju poklona od trećih lica u korist “Preporoda”,
  • donosi posebne akte koji uređuju način uvakufljenja imovine ili primanja na poklon imovine od trećih lica,
  • razmatra i donosi odluke o izvještaju predsjednika BZK  “Preporod” kao cjeline te predsjednika općinskih društava o upravljanju imovinom “Preporoda”.

   

  4. Predsjednik “Preporoda”

  Član 11.

  U upravljanju imovinom predsjednik “Preporoda” obavlja sljedeće poslove:

  • vodi brigu o zaštiti imovine “Preporoda”,
  • potpisuje ugovore o zakupu na nekretninama “Preporoda” i daje saglasnost na ugovore čiji su potpisnici predsjednici općinskih društava te  gradskih, kantonalnih ili regionalnih zajednica,
  • preduzima mjere na unapređenju imovine “Preporoda”,
  • nadzire rad predsjednika općinskih društava te gradskih, kantonalnih i regionalnih zajednica po pitanju upravljanja imovinom “Preporoda”,
  • priprema prijedloge o uvakufljenju i primanju poklona od trećih lica,
  • podnosi Matičnom odboru godišnji izvještaj o stanju imovine  “Preporoda”,
  • donosi odluke o utrošku novčanih sredstava u iznosu do 20.000 KM (za utrošak sredstava preko predviđenog iznosa neophodno je odobrenje Izvršnog odbora “Preporoda”),
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Matični odbor.

   

  5. Predsjednici općinskih društava te gradskih, kantonalnih i regionalnih zajednica

  Član 12.

  Predsjednici općinskih društava te gradskih, kantonalnih i regionalnih zajednica u upravljanju imovinom “Preporoda” obavljaju sljedeće poslove:

  • vode brigu o zaštiti imovine “Preporoda” na svom području,
  • potpisuju (uz saglasnost predsjednika “Preporoda”) ugovore o zakupu na  nepokretnoj imovini “Preporoda”,
  • preduzimaju mjere na unapređenju imovine “Preporoda”,
  • podnose izvještaj predsjedniku “Preporoda” o stanju imovine “Preporoda” na svom području,
  • donose odluke o utrošku novčanih sredstava u iznosu do 10.000 KM.
  • obavljaju i druge poslove koje im povjeri predsjednik “Preporoda”.

   

  Predsjednik Matičnog odbora
  Prof. dr. Adnan Silajdžić
  Broj: 03-255
  U Sarajevu, 12. 10. 2001